Obchodní podmínky

 

Na základě dohody mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím, kteří spolu uzavřeli Smlouvu o smlouvě budoucí kupní (dále jen jako „smlouva“, či „SOSB“) jsou podmínky obsažené níže součástí smlouvy. Budoucí kupující se zavazuje, že jsou tyto podmínky pro něj závazné a že s nimi seznámil a zaplatí budoucímu prodávajícímu částky uvedené níže u jednotlivých úkonů, bude-li tyto po budoucím prodávajícím požadovat.

Příprava a uzavření dodatku k SOSB, na základě něhož dojde ke změně počtu účastníků na straně budoucího kupujícího (vyjma změn v důsledku uzavření manželství/rozvodu): 5.000,-Kč.

Příprava a uzavření dodatku k SOSB, na základě něhož dojde ke změně v osobě účastníka na straně budoucího kupujícího (vyjma rodinných příslušníků): 10.000,-Kč.

Příprava a uzavření dodatku ke smlouvě, na základě něhož dojde ke změně Platebního kalendáře: 1.000,-Kč. Příprava a uzavření dodatku ke smlouvě, na základě něhož dojde k využití jistotního účtu/úschovy pro kupní cenu či její část: 1.000,-Kč, budoucí kupující dále zaplatí náklady na tuto úschovu.

Za každou vyžádanou klientskou změnu se budoucí kupující zavazuje uhradit administrativní paušální poplatek ve výši 10.000,-Kč (tato částka slouží na zajištění smluvní dokumentace, nacenění, případné posouzení proveditelnosti takové klientské změny). Vedle této částky je budoucí kupující povinen uhradit veškeré náklady na takovou klientskou změnu (projektová dokumentace, inženýring, realizace).

Každý další výběr nebo změna vybavení Jednotky (první výběr je započítán v kupní ceně): 1.000,-Kč. Změny standardního vybavení za jiné, změny v rámci Klientských změn dle SOSB mohou být učiněny vždy jen po odsouhlasení a za podmínek stanovených budoucím prodávajícím nebo zástupcem zhotovitele Projektu. Cena za provedení Klientské změny je účtována zvlášť, není-li domluveno jinak.

Každá další prohlídka Jednotky vyjma předpřejímky a předání Jednotky dle SOSBK, které jsou započítány v kupní ceně (např. s odhadcem hypoteční banky budoucího kupujícího) bude zpoplatněna: 1.000,-Kč. Prohlídky Jednotky a Budovy mohou být vykonány vždy jen po odsouhlasení a za podmínek stanovených zástupcem zhotovitele stavby Budovy.

Úředně ověřený podpis budoucího prodávajícího: 500,-Kč. Tyto částky budou účtovány bez ohledu na počet podpisů s tím, že maximální počet je stanoven na 5 podpisů.

Pokud budoucí kupující bude požadovat uzavřít další smlouvu nad rámec Rezervační smlouvy, SOSB nebo Kupní smlouvy, zavazuje se uhradit administrativní poplatek ve výši 5.000,-Kč, který slouží na náklady právních služeb pro kontrolu a posouzení této smlouvy. V případě, že bude nutné smlouvu dále upravit či o ní jednat, zavazuje se budoucí kupující uhradit náklady právních služeb nad rámec výše uvedeného administrativního poplatku budoucího prodávající a to ve výši 2.500,-Kč za každou započatou hodinu, budou-li k takovým změnám právní služby vyžadovány.

Budoucí kupující bere na vědomí, že na shora popsané úkony/změny není nárok a jejich provedení je možné pouze za souhlasu budoucího prodávajícího.

Budoucí prodávající je oprávněn při výstavbě Budovy a Jednotky dle smlouvy postupovat samostatně a jednostranně podle svého určení (včetně volby použitých materiálů a prováděcích postupů) a je oprávněn se odchýlit od stanovené specifikace Jednotky/Budovy v případě, pokud taková odchylka je v souladu s obvyklými prováděcími postupy a/či pokud se taková odchylka v průběhu realizace výstavby projeví jako technicky nutná nebo účelná. V každém takovém případě nesmí dojít k porušení závazných technických norem nebo prokazatelnému snížení užitné hodnoty Jednotky. Budoucí prodávající je oprávněn zaměnit i vybavení Jednotky, vždy však výhradně za jiné vybavení stejné kategorie. Rozměry, kóty uvedené v půdorysech Jednotek, umístění koncových elementů a zařizovacích předmětů, spárořezy obkladů a dlažeb, vizualizace, nákresy a jiné marketingové podklady jsou pouze informativního a ukázkového charakteru.

Technologická zařízení na/ve společných částech Budovy nemusí být její součástí ani příslušenstvím, investice vynaložené na vybudování těchto zařízení mohou být amortizovány v ceně dodávky příslušné energie.

Budoucí kupující se zavazuje na výzvu bezodkladně vystavit budoucímu prodávajícímu plnou moc (s úředním ověřením podpisu) ve formě požadované budoucím prodávajícím, opravňující k veškerým právním úkonům v souvislosti s plněním dle smlouvy, zejména pro účely správních řízení vč. kolaudačního, při uzavírání smluv se správci, provozovateli, dodavateli technické infrastruktury a poskytnout veškerou součinnost pro plnění závazků budoucího prodávajícího dle smlouvy. Shora uvedené platí i pro zřízení případných věcných břemen anebo jiných závazků či právních povinností souvisejících s technickou infrastrukturou umístěnou v Budově a/či na sousedních pozemcích a dále případných věcných břemen nebo jiných závazků či právních povinností vůči třetím osobám váznoucích na Budově a/či na sousedních pozemcích. Shora uvedené platí zejména ve vztahu k povinnosti vlastníka Budovy či dotčených pozemků.

Budoucí kupující se zavazuje zdržet jakýchkoliv úprav Jednotky nebo společných prostor, které by narušily architektonický ráz nebo by došlo ke změně vnějšího vzhledu Budovy.

Budoucí kupující se seznámil se specifikacemi Jednotky jako nebytového prostoru, jež nemá charakter standardního bytu z důvodů funkčního určení pozemku podle územního plánu.

Klientské změny a výběr zařizovacích předmětů včetně podlah je nutno určit a projednat nejpozději do data určeného budoucím prodávajícím. Pozdější požadavek na jakékoliv změny již nemusí být akceptován.

V případě požadavku na klientské změny je budoucí kupující povinen uzavřít s budoucím prodávajícím nebo třetí stranou smlouvu o provedení klientských změn, ve které bude specifikována cena jejich provedení, budoucí kupující uhradí zálohu ve výši Ceny klientských změn v termínu stanoveném budoucím prodávajícím, a to před započetím provádění Klientských změn. Nedojde-li k úhradě zálohy ve výši Ceny klientských změn ve stanoveném termínu, má se za to, že budoucí kupující o realizaci Klientským změn nemá zájem a tyto se nebudou realizovat.

Budoucí kupující bere na vědomí, že se jedná o kompletní rekonstrukci, z čehož vychází i povaha objektu. Smluvní strany sjednávají, že se budoucí kupující v souladu s § 1916 odst. 2 občanského zákoníku vzdává práv z vadného plnění a prodávající tak není odpovědný z vad ani ze záruky, které mají svůj původ v původních částech budovy, které nebyly dotčeny přestavbou/rekonstrukcí budovy provedenou prodávajícím.

Budoucí prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit s tím, že změnu zveřejní na www.apartmanybenecko.cz/obchodni-podminky a budoucího kupujícího o takové změně vyrozumí v souladu se smlouvou.

Tyto obchodní podmínky jsou aktuální ke dni 3. 1. 2022

 

BENECKO APARTMENTS s.r.o.